Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2005-xx-xx

TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS KIELSI WWW.EROAKIRKOSTA.FI MAINOKSET

Tampereen vapaa-ajattelijoiden ylläpitämää kirkosta eroamispalvelua www.eroakirkosta.fi oli tarkoitus mainostaa Tampereen kaupungin liikennelaitoksen (TKL) busseissa. Toimitusjohtaja Matti Rainio ja hallintopäällikkö Leena Ronkainen TKL:stä olivat mainoskampanjaa vastaan ja kielsivät sen julkaisemisen. Toimitusjohtaja Matti Rainio perusteli päätöstä: "kyseinen mainos ei olisi ollut sopiva bussiemme perään. Se olisi antanut liikennelaitoksesta negatiivisen kuvan."

Tehty päätös on hyvin monen lain vastainen. Esimerkkeinä voidaan mainita mm. Perustuslain pykälät 6 (Yhdenvertaisuus), 11 (Uskonnon ja omantunnon vapaus) ja 12 (Sananvapaus ja julkisuus). Päätös on myös vastoin uskonnonvapauslakia ja hallintolakia.

Perustuslain 6 §: "Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

Kiellon hyväksyttävänä perusteena ei voi missään mielessä pitää www.eroakirkosta.fi tekstiä. Jos näin olisi, niin hyvin moni muukin mielipide pitäisi kieltää Suomessa. Tässä tapauksessa TKL:n johto otti omiin käsiinsä oikeuden päättää, mikä on sopiva mielipide.

Perustuslain 11 §: "Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan."

Päätöksellään TKL:n johto riisti vapaa-ajattelijoilta oikeuden ilmaista vakaumusta. Vapaa-ajattelijoiden tavoitteena on valtion ja kirkon suhteiden purkaminen, näin ollen www.eroakirkosta.fi-sivusto on tapa ilmaista vakaumustaan vapaa-ajattelijana.

Perustuslain 12 §: "Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä."

Mahdollinen TKL:n saama negatiivinen kuva ei voi olla riittävä perustelu rajoittaa sananvapautta. TKL:n menettely johtaa mielivaltaan, joka ei sovi oikeusvaltion luonteeseen.

Hallintolain 6 § Hallinnon oikeusperiaatteet: "Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia."

Tampereen kaupungin liikennelaitos on Tampereen kaupungin täysin omistama liikelaitos, joten siihen sovelletaan hallintolakia.

TKL on menneinä vuosina hyväksynyt bussiensa kylkiin kirkollisia mainoksia. Näin ollen TKL ei menetellyt tasapuolisesti. TKL:n kielto olisi ollut perusteltu, jos TKL olisi aina kieltänyt uskontoon tai muihin vakaumuksiin liittyvän mainonnan.

Koska TKL:n päätös loukkaa erittäin pahasti oikeudenmukaisuutta, eivät vapaa-ajattelijat voi hyväksyä tehtyä päätöstä. Vapaa-ajattelijat tulevat valittamaan päätöksestä Tampereen kaupungin Liikennelaitoksen johtokuntaan. Mikäli se pysyy TKL:n johdon takana kielteisessä päätöksessä on vapaa-ajattelijoiden valitettava päätöksestä oikeusistuimeen.