Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2008-07-13

Eroakirkosta.fi puolivuotiskatsaus 2008

Sisältö

 1. Sivuston tausta
 2. Vuosi 2007
 3. Vuosi 2008
  1. Ennuste vuodelle 2008
  2. Tietoa eroajista
 4. 100 000. ero tuotti ennätyspiikin
 5. Eroakirkosta.fi på svenska
 6. Syitä eroamiselle
 7. Uskonnollinen täysi-ikäisyys
 8. Osoitetietoja haetaan Korkeimmalta hallinto-oikeudelta
 9. Kävijämäärä kasvanut eroamista enemmän
 10. Eroakirkosta.fi mediassa
  1. Helsingin Sanomien NYT-liite 1.2.2008
  2. A-talk ohjelma 20.3.2008
  3. YLE Radio Suomen Taustapeili 20.3.2008
  4. Iltalehti 5.4.2008
  5. Nelosen uutiset Turun kirkolliskokouksesta 5.5.2008
  6. Liitykirkkoon.fi haastaa eroakirkosta.fi:n
 11. Ajankohtaiset tiedotteet
 12. Yhteystiedot

1. Sivuston tausta

Eroakirkosta.fi on Tampereen vapaa-ajattelijoiden palvelu, joka helpottaa kirkosta eroamista. Palvelu perustettiin marraskuussa 2003. Palvelun kautta eronneiden määrä on kasvanut rajusti vuosittain. Neljäntenä täytenä toimintavuonna palvelun keräsi noin 86% kaikista eroista, mikä näkyy seuraavassa taulukossa ja kuvassa:

VuosiSivuston kautta eronneetKasvu (%)Kaikki eronneetKasvu (%)Sivuston osuus (%)
2003n. 1 000-26 85767n. 3,7
200410 459-27 009138,7
200522 77011833 0432268,9
200627 6722234 952679,2
200732 4181737 879885,6

Eroakirkosta.fi:n kautta tehdyt erot ja kaikki erot vuosina 2004-2007

Palvelun tarkoituksena on edistää valtion ja kirkon erottamista Suomessa, ja sitä kautta demokratiaa ja aatteiden tasa-arvoa. Kirkon erityisoikeus kerätä veroja on lopetettava. Uskonnolliset yhdyskunnat voivat kerätä varansa jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla muiden aatteellisten yhdistysten tapaan.

Kirkosta eroaminen Suomessa on lisääntynyt, ja kirkkoon kuuluvan väestön osuus on vähentynyt vuosittain, mikä näkyy seuraavassa taulukossa. Jäsenyysaste on vähentynyt 0,7%-yksikköä vuosittain kolmen viimeisen vuoden aikana.

Vuosi Eronneet Liittyneet Muutos Kirkkoon kuuluvien osuus (%)
2000 13 600 11 200 -2 400 85
2001 14 100 10 600 -3 500 84,8
2002 16 077 10 377 -5 700 84,6
2003 26 857 10 023 -16 834 84,1
2004 27 009 9 365 -17 644 83,6
2005 33 043 9 559 -23 484 83,1
2006 34 952 10 116 -24 836 82,4
2007 37 879 10 474 -27 405 81,7

2. Vuosi 2007

Vuoden 2007 alussa viimeisetkin maistraatit sallivat sähköisen eroamisen. Osin tämän ansiosta eroaminen kasvoi jälleen uuteen ennätykseen, ja myös palvelun osuus kaikista eroista oli ennätys.

Hallinto-oikeus salli eroakirkosta.fi -palvelun kerätä rahaa koko maassa. Aiemmin lääninhallitus uuden rahankeräyslain nojalla salli keräämisen vain Pirkanmaalla, koska Tampereen vapaa-ajattelijat ry on paikallinen järjestö. Hallinto-oikeus puolestaan totesi, että paikallisellakin yhdistyksellä voi olla valtakunnallista toimintaa.

3. Vuosi 2008

Tammi-kesäkuussa palvelun kautta erosi arviolta 18 747 henkilöä. Kasvua vuoteen 2007 tuli peräti 47%, mutta tästä merkittävä osa johtuu yksittäisestä eropiikistä (noin 2000 henkilöä) sadannentuhannen eroajan rajan rikkouduttua. Tämä poislaskettuna kasvu on noin 31%. Osa tästä kasvusta selittynee palvelun suosion kasvulla. Vuonna 2007 palvelun osuus kaikista eroista oli noin 85%.

3.1 Ennuste vuodelle 2008

Optimistinen arvio: Vuoden 2007 alkupuoliskon osuus koko vuoden eroista oli 38.7%. Jos oletamme tälle vuodelle saman jakauman (jälleen poistaen 100 000 eroajan piikin), Eroakirkosta.fi käsittelee noin 43 274 eroa vuonna 2008. Jos ero-osuutemme tänä vuonna on enintään 90%, ja 5% eroista ei lopulta tapahdu, saavutetaan vuonna 2008 yli 45678 eroa, eli noin 21% kasvu verrattuna vuoteen 2007.

Pessimistinen arvio: Vuodesta 2006 vuoteen 2007 eroaminen kasvoi 8%. Jos kasvu jatkuu samalla tasolla, eroaisi tänä vuonna noin 40909 henkilöä.

Ennuste: Näiden kahden arvion keskiarvo on 43294. Vuoden alkupuolen osuus koko vuodesta on viime vuosina kasvanut, joten realistinen arvio on hieman vähemmän. Tämän lisäksi tulee huomioida alkuvuoden eropiikki.

Eroakirkosta.fi arvioi lopullisen määrän olevan 43000 eroajaa vuonna 2008.

Kirkkoon kuuluvien osuus laskee pian alle 80 prosentin. Jos eroaminen kasvaa ensi vuonnakin hieman, tämä tapahtuu vuoden 2009 lopussa. Joka tapauksessa vuonna 2010 kirkkoon kuulumattomia on viidennes suomalaisista.

Seuraava kuva esittää kuukausittaiset Eroakirkosta.fi:n kautta tehdyt erot vuosille 2004-2008:

Kuukausittaiset eromäärät vuosille 2004-2008 eroakirkosta.fi:n kautta

3.2 Tietoa eroajista

Vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla 60,8% eroajista oli miehiä. Eroajista 8,6% oli 18-vuotiaita. Heistä 39% erosi samana kuukautena kun tuli täysi-ikäiseksi. Eroajista 55,7% oli alle 30-vuotiaita, 77,2% alle 40-vuotiaita, ja 91,3% alle 50-vuotiaita.

Suhteellisesti eniten erottiin Jyväskylässä, Hyvinkäällä ja Oulussa. Peräti 0,6% jyväskyläläisistä jätti kirkon vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla. Määrällisesti eniten erottiin Helsingissä, Tampereella ja Espoossa.

4. 100 000. ero tuotti ennätyspiikin

Palvelun sadastuhannes käyttäjä erosi kirkosta helmikuun 17. päivä. Rajan rikkoutuminen synnytti ennätyksellisen julkisuuspiikin. Tämän seurauksena 17. päivän eromääräksi tuli 985, vaikka päivä oli sunnuntai eli yleensä viikon toiseksi hiljaisin päivä.

Seuraavana päivänäkin eronneita oli vielä yli 700, ja pari päivää oltiin vielä 200 eroajan päivävauhdissa. Kaikkiaan eropiikki oli noin 2000 eroajaa ajankohdan tavanomaisen tason lisäksi.

5. Eroakirkosta.fi på svenska

Palveluun saatiin kauan toivottu ruotsinkielinen osuus maaliskuussa. Ruotsiksi eronneita on ollut melko vähän, keskimäärin yksi päivässä.

6. Syitä eroamiselle

Eroakirkosta.fi:n saaman palautteen perusteella tärkeimpiä syitä kirkosta eroamiselle ovat:

Syy eroamiselle Osuus palautteista (%)
Kirkollisvero 34,2
Uskonnottomuus ja uskon puute 28,8
Naispappien syrjintä 17,4
Kirkon oppi on etääntynyt Raamatusta 5,9

Taulukkoa tulee lukea niin että 34,2% mainitsi erääksi eroamisen syyksi kirkollisveron; prosenttilukujen summa on yli 100%, koska osa kertoi useita eroamissyitä.

Naispappeuskiista näyttää laantuneen, ja suoranaisesti entistä harvempi sanoo sen syyksi eroamiselleen. Toisaalta uutena ilmiönä entistä useampi on kertonut syykseen evankelis-luterilaisen kirkon liiallisen "laimeuden" ja epäraamatullisuuden.

Muiden uskontokuntien jäsenmäärät ovat pysyneet suunnilleen ennallaan. Hieman aitoa kasvua on saanut Vapaakirkko, muutoin kasvua tapahtuu lähinnä maahanmuuton vuoksi. Kirkosta eroavien valtaenemmistö ei liity mihinkään toiseen uskontokuntaan. Havainto on ristiriidassa sen kanssa, että kasvava osa eroaa koska kokee luterilaisen uskonnollisuuden liian laimeaksi.

7. Nuorille äänioikeus mutta ei oikeutta erota

Evankelis-luterilainen kirkko avaa äänioikeuden seurakuntavaaleissa 16-vuotiaille. Kirkolliskokouksen esitys menee muodollisesti vielä Eduskunnan hyväksyttäväksi, mutta käytännössä asia on selvä.

Kirkko ei kuitenkaan halua avata nuorille heidän aidosti toivomaansa äänestystapaa eli jaloillaan äänestämistä. Suuri osa eroajista on juuri 18 täyttäneitä. Tämä kertoo siitä, että moni olisi halunnut erota jo aiemmin. Vapaa-ajattelijain liitto on jättänyt Eduskunnan hallintovaliokunnalle lausunnon, jossa se toivoo äänioikeusrajan käsittelyn yhteydessä muutosta myös kirkosta eroamisen ikärajaan.

8. Osoitetietoja haetaan Korkeimmalta hallinto-oikeudelta

Sivustoa on tarkoitus mainostaa 18 vuotta täyttäville lähetettävällä kirjeellä. Toistaiseksi tähän ei ole saatu osoitetietoja.

Väestörekisterikeskus kielsi tietojen luovutuksen usean eri syyn perusteella. Hallinto-oikeus kumosi osan perusteluista, mutta jätti päätöksen kuitenkin ennalleen. Hallinto-oikeuden mukaan uskonnolliseen vakaumukseen vaikuttaminen on "yksityisyyden piiriin kuuluva asia".

Tampereen vapaa-ajattelijat ry on valittanut asiasta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ratkaisu saataneen vasta vuonna 2009.

9. Kävijämäärä kasvanut eroamista enemmän

Uutena ilmiönä sivuston kävijämäärä on kasvanut enemmän kuin eroajien määrä. Sivustoa käytetään ilmeisesti yhä enemmän myös tietolähteenä eikä pelkkänä eroamispalveluna.

Eniten kävijöitä tulee kirkon omasta verkosta (evl.fi -alueelta), seuraavana tilastoissa ovat tamperelaiset opiskelijat yliopistolta ja teknilliseltä yliopistolta.

10. Eroakirkosta.fi mediassa

Vuosi 2008 on ollut eroakirkosta.fi:lle tähän asti näkyvintä aikaa mediassa. Edustajamme ovat olleet lehdessä, tv:ssä ja radiossa.

10.1 Helsingin Sanomien NYT-liite 1.2.2008

Helsingin Sanomien NYT-liitteessä 1.2.2008 oli artikkeli Eroakirkosta.fi -palvelun taustaporukasta.

10.2 A-talk ohjelma 20.3.2008

Torstaina 20.3.2008 A-talk ohjelmassa TV1:llä oli aiheena kirkosta eroaminen Ohjelman vieraina olivat piispa Gustav Björkstrand, pastori Riina Storhammar, kappalainen Vesa Pöyhtäri ja eroakirkosta.fi:n tiedottaja Petri Karisma.

Ohjelman aikana erosi noin 130 henkilöä. Päivän kokonaislukemaksi tuli 256. Tavallisena päivänä siihen aikaan vuodesta eroaa noin 70 henkilöä. Myös seuraavana päivänä erolukema oli huomattavasti korkeampi, yli 170.

10.3 YLE Radio Suomen Taustapeili 20.3.2008

YLE Radio Suomen Taustapeili ohjelmassa keskusteltiin 20.3.2008 aiheesta kirkon vetovoiman vähentymisen ja kirkosta eroamisen lisääntymisen syistä. Keskustelijoina olivat Olli Seppälä Kotimaa-yhtiöstä ja Petri Karisma Tampereen vapaa-ajattelijoista. Toimittajana oli Sanna Kareinen.

10.4 Iltalehti 5.4.2008

Iltalehdessä 5.4.2008 Kata Kärkkäinen kertoo miksi hän erosi kirkosta. Samassa artikkelissa haastatellaan myös kirkosta eronneita nuoria. Eroakirkosta.fi:n tiedottaja Petri Karisma kommentoi että netti kiihdyttää joukkopakoa kirkosta.

10.5 Nelosen uutiset Turun kirkolliskokouksesta 5.5.2008

Nelosen uutiset käsittelivät 5.5.2008 Turun kirkolliskokousta sekä kirkosta eroamista. Urheilu- ja kulttuuriministeri Stefan Wallin (RKP) sanoi että kirkon täytyy pysyä ajan hengessä kiinni, viitaten yhteiskunnallisiin muutoksiin ja suvaitsevaisuuskysymyksiin. Kirkko on erityisesti joutunut julkisen kritiikin kohteeksi naispappien- ja homoparien syrjimisessä. Eroakirkosta.fi:n tiedottaja Heikki Orsila kertoi että tavallisin syy erota kirkosta on kirkollisvero.

10.6 Liitykirkkoon.fi haastaa eroakirkosta.fi:n

Kävijä- ja eropiikkejä aiheuttavat edelleen myös kirkon omat toimet. Viimeisin esimerkki oli kesäkuun lopulla julkistettu suunnitelma valtakunnallisesta liitykirkkoon.fi -sivusta. Sen seurauksena erosi noin 100 henkilöä ajankohdan normaalitasoa enemmän.

Liitykirkkoon.fi:n sivuston takana on Tampereen seurakuntayhtymä. Aikaisemmin perustettu Kuulukirkkoon.fi on Tampereen seurakuntien idea, ja toistaiseksi sen kautta voivat kirkkoon liittyä vain tamperelaiset. Myös eroakirkosta.fi on tampereella keksitty, mutta se on alusta alkaen toiminut koko maassa.

11. Ajankohtaiset tiedotteet

Eroakirkosta.fi-palvelulla on avoin tiedotuslista ajankohtaisia asioita varten. Listalla tiedotetaan kun sivustolla julkaistaan uusi uutinen, artikkeli, tai sivustolla on muuta ajankohtaista tiedotettavaa. Viestejä tulee keskimäärin noin kerran viikossa. Viestit ovat lyhyitä, ja niissä ei ole liitetiedostoja jotka kuluttaisivat tilaa sähköpostilaatikosta. Listalle voi liittyä täältä.

12. Yhteystiedot

Heikki Orsila
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja, hallituksen jäsen
heikki.orsila@eroakirkosta.fi
040-732 5989

Petri Karisma
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja, hallituksen puheenjohtaja
petri.karisma@eroakirkosta.fi
040-748 9532

Kaj Torrkulla
Eroakirkosta.fi:n tiedottaja (ruotsinkielinen asiointi), hallituksen jäsen
kaj.torrkulla@eroakirkosta.fi
050-525 1606