Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2007-09-24

Arvoisa pääministeri Matti Vanhanen,

Tämän kirjeen seurana on Tampereen vapaa-ajattelijoiden Teille lahjoittama kirja, Jumalharha. Se on suomennos Richard Dawkinsin menestyskirjasta The God Delusion, jota on myyty maailmanlaajuisesti jo yli miljoona kappaletta ja on pitänyt pitkään kärkisijaa monissa myyntitilastoissa.

Maailmankuuluna biologina ja evoluution mekanismien tutkijana uransa luonut Dawkins on viime vuosina ottanut yhä rohkeammin kantaa uskonnottomuuden, ateismin ja tieteellisen ajattelun puolesta. Tässä tuoreimmassa kirjassaan hän haastaa avoimesti jumalaan uskomisen sekä tuo esille uskontojen haittapuolia.

Suomessa on monen muun Euroopan maan tavoin ymmärretty maallistuneen oikeusvaltion tärkeys, ja valtion tukema uskonto on saanut väistyä sekularismin tieltä monin paikoin. Kuitenkin yhä vieläkin uskonnottomat törmäävät tilanteisiin, joissa uskonnollisuus on ääneen lausumaton itsestäänselvyys ja uskonnottomuus tai ateismi jokin kummallinen poikkeus. Tällaisia tilanteita tulee jatkuvasti vastaan niin päiväkodeissa, kouluissa kuin armeijassakin. Tästä, valtiovallankin tukemasta, painostuksesta huolimatta yhä useampi suomalainen on avoimesti uskonnoton ja kokee uskonnon pakkosyötön epämiellyttäväksi. Yhtenä selvänä indikaattorina tästä kehityksestä on jatkuvasti kasvava kirkosta eroaminen.

Dawkinsin kirja antaa hyvät eväät ymmärtää uskonnottomien näkökantaa, jossa uskonto ei ole vain mukava perinne ja osa suomalaista kulttuuria, vaan jossa järjestäytynyt uskonto on oikeasti haitallista. Kuten Dawkins kirjassaan esittää, maltillisen uskonnon tukeminen edesauttaa fundamentalistista uskontoa, josta mm. islamilainen terrorismi sikiää. Tästä syystä onkin huolestuttavaa, että Euroopassa ja jopa Suomessa on monikulttuurisuuden nimissä hyväksytty lasten, naisten ja toisuskoisten pahoinpitelyitä näiden kulttuuriin kuuluvana. Uskontoa ei tulisi nostaa erityisasemaan eikä sitä tulisi erikseen suojella, kuten valtiovalta teki mm. Muhammed-pilakuvajupakan yhteydessä.

Jumalharha-kirja on lähetetty Teille siksi, että Dawkins osaa pukea yhteisen asiamme sanoiksi erinomaisen perusteellisesti. Suosittelemme erityisesti lukemaan luvut 6, 8 ja 9, mikäli aika ei riitä koko kirjan läpikäymiseen.

Valtion ja kuntien toimintatapojen tulisi olla katsomusten suhteen neutraaleja sillä maailmankatsomus on jokaisen henkilökohtainen valinta. Uskonnollissävytteisten seremonioiden poistaminen valtiollisista ja kunnallisista toiminnoista sekä kahden uskonnon valtiollisen tuen lopettaminen ei mitenkään vaaranna uskonnonvapautta vaan päinvastoin parantaa sitä.

Antoisia lukuhetkiä ajatuksia herättävän kirjan parissa!

Petri Karisma
Tampereen vapaa-ajattelijat ry
puheenjohtaja

Tampereen vapaa-ajattelijat ry on uskonnottomien yhdistys, jonka tavoitteena on mm. kaikkien uskontojen ja vakaumusten saattaminen tasa-arvoisiksi sekä uskonnottomien etujen valvonta. Yhdistys on osa Vapaa-ajattelijain liittoa. Yhdistys on tullut tunnetuksi eroakirkosta.fi -palvelusta. Tämän palvelun kautta evankelis-luterilaisesta kirkosta on eronnut alle neljässä vuodessa noin 80 000 henkeä.

Alla on ministerikohtaiset lisäykset. Niihin on koottu kunkin ministerin hallinnonalaan kuuluvat uskonnottomille tärkeät asiat.

Arvoisa ulkoasiainministeri Ilkka Kanerva,

Ulkoministerinä Teillä on hyvä näkemys myös muiden maiden uskonnottomien tilanteesta ja siitä, miten uskonto vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi USA:n ja monien muslimimaiden toimintaan. Toimimalla rohkeasti maallistuvan yhteiskunnan puolesta, on Suomella mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti myös näiden valtioiden kehitykseen.

Arvoisa oikeusministeri Tuija Brax,

Katsomuksista ainoastaan uskonnottomille ei ole myönnetty vihkimisoikeutta vaikka he edustavat jo 15% kansasta. Tässä lienee ajatuksena, että valtion toimittama vihkiminen on uskonnoton, mutta valitettavasti maistraattien tarjoama palvelu ei yllä samalle tasolle kuin mitä katsomusjärjestöt voisivat tarjota. Siviilivihkimisen yleistyminen on kuitenkin positiivinen trendi ja herättää ajatuksen josko Suomikin siirtyisi yleiseurooppalaiseen käytäntöön, jossa virallinen vihkiminen suoritetaan aina valtion toimesta. Oikeusministerinä Teillä on valta ja vastuu valvoa oikeudenmukaisuuden toteutumista myös uskonnottomien osalta.

Arvoisa maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors,

Maahanmuutto- ja eurooppaministerinä Teillä on ensikäden tietoa maahanmuuttajien mukanaan tuomien uskonnollisten käsitysten haittavaikutuksista. Suomen ei tulisi lähteä sille tielle, että vieraita uskontoja kunnioitetaan kritiikittä ja uskontojen nimissä tehtyjä laittomuuksia, kuten ympärileikkauksia, katsotaan läpi sormien. Eurooppa on selvästi maallistumassa ja monissa julkilausumissa todetaankin eurooppalaisiin arvoihin kuuluvan mm. kirkon ja valtion ero. On suorastaan hävettävää nähdä suomalaisia edustajia torpedoimassa tällaisia julkilausumia, kun muu Eurooppa on menossa kovaa vauhtia kohti maallistuneita arvoja.

Arvoisa hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi,

Vaikka monissa isommissa kaupungeissa uskonnottomilla onkin jo nykyään varsin tasa-arvoinen asema, niin suuressa osassa Suomen kuntia heidän perusoikeuttaan uskonnottomuuteen ei kunnioiteta. Valtion tulisi ohjeistaa kuntia tiukemmin noudattamaan tasa-arvoisuuden periaatetta ja poistaa vallitsevat epäkohdat esimerkiksi monissa kouluissa.

Arvoisa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin,

Kirkollisista asioista vastaavana ministerinä Teillä on erityisen suuri vastuu siitä, ettei kirkko toiminnallaan vähättele uskonnottomien asemaa tai vääristä palveluita esimerkiksi tarjoamalla kunnan ulkoistamia päiväkerhopalveluita kristillisesti väritettynä. Myös kirkon toimet tasa-arvokysymyksessä sekä turvapaikanhakijoiden omavaltainen suojelu herättävät kummastusta valtion osuudesta tällaiseen toimintaan. Mikäli kirkko olisi selvästi erotettu valtiosta, nämä olisivat selvemmin kirkon sisäisiä asioita eivätkä heijastuisi valtion toimintaan.

Arvoisa valtiovarainministeri Jyrki Katainen,

Kirkolle annettava yhteisöveron osuus syrjii uskonnottomia, sillä sitä ei ole mitenkään korvamerkitty kirkon yhteiskunnallisten toimintojen, kuten hautauksen, kustannusten korvaamiseksi. Olisi selkeämpää ja muiden katsomusten kannalta oikeudenmukaisempaa, mikäli kirkolle korvattaisiin ainoastaan näiden lakisääteisten palveluiden tuottamisesta koituvat kulut. Myös jäsenmaksujen kerääminen verotuksen kautta asettaa muut katsomusyhteisöt eriarvoiseen asemaan ja tukee valtionkirkon yhteiskunnallista asemaa perusteetta. Lisäksi kirkon verotuloilla tuottamat palvelut vääristävät kilpailua mm. lasten- ja vanhustenhoidon markkinoilla, sillä yksityiset toimijat eivät pysty tuottamaan näitä palveluita samalla hinnalla kuin kirkollisverotuloin subventoidut kirkon palvelut.

Arvoisa sisäasiainministeri Anne Holmlund,

Vaikka monissa isommissa kaupungeissa uskonnottomilla onkin jo nykyään varsin tasa-arvoinen asema, niin suuressa osassa Suomen kuntia heidän perusoikeuttaan uskonnottomuuteen ei kunnioiteta. Valtion tulisi ohjeistaa kuntia tiukemmin noudattamaan tasa-arvoisuuden periaatetta ja poistaa vallitsevat epäkohdat esimerkiksi monissa kouluissa. Myös eräiden maistraattien toiminta on jättänyt paljon toivomisen varaa, kun kirkosta eroamisesta on heidän toimestaan tehty vaikeampaa kuin toisissa maistraateissa. Yhtenäinen toimintatapa olisi suositeltavaa kansalaisten tasa-arvoisuuden toteutumiseksi.

Arvoisa puolustusministeri Jyri Häkämies,

Sotilasvalan uskonnollinen luonne ja vaihtoehtoisen vakuutuksen antamisen väheksyminen jakaa varusmiespalvelusta suorittavat kahteen kastiin. Puolustuksen yhtenäisyyden kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että kaikki voisivat antaa saman vakuutuksen. Uskonnon varjolla osa palvelusvelvollisista saa vapautuksen palveluksesta joko kokonaan tai osittain. Sama vapautus tulisi suoda myös muille katsomuksille. Varusmiespalvelukseen liittyvä pakollinen osallistuminen uskonnollisiin iltahartauksiin ym. toimituksiin loukkaa sellaisten seurakunnan jäsenten omantunnonvapautta, jotka eivät tällaisiin tilaisuuksiin halua osallistua. Uskonnollinen ja kirkollinen toiminta tulisi kokonaan poistaa puolustusvoimien koulutuksesta. Sotilaspappijärjestelmä korostaa myös armeijan uskonnollista sävyä ja saattaa joissain varuskunnissa johtaa varusmiesten eriarvoiseen kohteluun esimerkiksi kirkkokäyntien yhteydessä. Suomen puolustusvoimien tehtävä on kuitenkin puolustaa koko Suomea ja kaikkia suomalaisia, eikä toimia yhden uskontokunna äänitorvena ja edunvalvojana.

Arvoisa opetusministeri Sari Sarkomaa,

Opetusministerinä Teillä on tärkeä rooli tulevaisuuden yhteiskunnan pilarien rakentajana. Se, että jo pienestä pitäen lapset jaotellaan kouluissa uskonnottomiin ja eri uskontokuntiin kuuluviin luo turhia jännitteitä, lisää koulukiusaamista ja heikentää tasa-arvoa. Lisäksi monissa kouluissa suorastaan painostetaan vanhempia laittamaan lapset uskonnonopetukseen, koska kunnat eivät taloudellisista syistä haluta järjestää elämänkatsomukselle omia ryhmiä. Valtion tukemasta oman uskonnon opetuksesta tulisikin luopua ja jättää se uskontokuntien omaksi tehtäväksi. Kuntia ja kouluja tulisi myös ohjeistaa katsomusten tasa-arvoisen kohtelun puolesta ja valvoa, että tämä myös toteutuu. Muu uskonnollinen toiminta tulisi kokonaan poistaa kouluista. Uskonnoton kouluhenkilöstö joutuu käytännön syistä nykyisin osallistumaan erilaisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin, mikä rikkoo heidän perustuslaillisia oikeuksiaan.

Arvoisa viestintäministeri Suvi Lindén,

Yleisradion velvoite hartausohjelmien lähettämisestä ei ole nykyaikaista viestintäpolitiikkaa eikä valtion tulisi asettaa eräitä kristinuskon suuntia erityisasemaan muihin katsomuksiin nähden. Viestintäministerinä Te voitte vaikuttaa asiaan ehdottamalla kyseisen velvoitteen poistamista. Mikäli hartausohjelmille on tarpeeksi kysyntää, jokin kanava varmasti niitä lähettää ilman valtion ohjaustakin.

Arvoisa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä,

Sosiaali- ja terveysministerinä Teidän tulisi ottaa kantaa kirkon ja kuntien tuottaman sosiaaliturvan suhteesta. Joissain tapauksissa kunnat siirtävät lakisääteisiä velvoitteitaan seurakuntien hoidettavaksi säästösyistä, mutta tämä asettaa uskonnottomat ja muiden uskontokuntien jäsenet eriarvoiseen asemaan. Päiväkotien uskontokasvatus pitäisi lopettaa, sillä valtion tehtävänä ei saa olla pienten lasten katsomuksellinen kasvatus.

Arvoisa työministeri Tarja Cronberg,

Työministeriön alaisuudessa ei ole kovin paljon uskonnottomuutta koskettavia alueita, mutta esimerkiksi seurakuntien erityisoikeus siviilipalveluspaikkoina tulisi ulottaa myös muihin katsomusryhmiin. Tällä hetkellä valtio tukee seurakuntia välillisesti tarjoamalla edullista työvoimaa siviilipalveluksen kautta.