Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2004-11-16

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS LIIKENNELAITOKSEN MAINOSASIASSA

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS
3. jaosto
Raatihuoneenkatu 1
PL 640
13111 HÄMEENLINNA
Puhelin 0103664600
Telekopio 0 10 3 6 42269
Sähköposti hameenlinna.hao@om.fi

PÄÄTÖS
Antopäivä
8.9.2005

Numero 05/0432/3
Diaarinumero 00375/05/2299

ASIA
Kunnallisvalitus

MUUTOKSENHAKIJA
Tampereen Vapaa-ajattelijat ry., Tampere
Asiamies: Vastaava lakimies, OTK Kalevi Hölttä

TAMPEREEN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÄÄTÖS 16.11.2004 (66§) JOHON ON HAETTU OIKAISUA

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry. ylläpitää sivustoa www.eroakirkosta.fi. Yhdistys halusi syksyllä 2004 ostaa mainostilaa sivustolleen kaupungin liikennelaitoksen linja-autojen peräosasta. Liikennelaitos kielsi mainoksen autoissaan, sillä se ei pitänyt mainosta hyvän tavan mukaisena ja tulkitsi sen kuluttajansuojalain vastaiseksi. Autojen omistajana liikennelaitos myös katsoi voivansa päättää linja-autoissa hyväksyttävistä mainoksista.

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry. oli 2.11.2004 lähettänyt liikennelaitoksen johtokunnalle kirjeen, jossa tiedusteltiin, oliko johtokunta mainoskiellosta samaa mieltä toimitusjohtajan kanssa.

Liikennelaitoksen johtokunta on 16.11.2004 päättänyt, että kirje e merkitään tiedoksi ja asia ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Oikaisuvaatimus

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry. on vaatinut kaupunginhallitusta kumoa maan liikennelaitoksen johtokunnan päätöksen. Päätös on perustuslain 11 §:n vastainen, koska se syrjii uskonnottomien vakaumusta. Lisäksi se on perustuslain 6 §:n vastainen, koska se asettaa mainostajat eriarvoiseen asemaan vakaumuksen perusteella. On vaarana, että jatkuessaan tällainen syrjintä voisi olla jopa rikoslain vastaista.

TAMPEREEN KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖS 7.2.2005 (147 §), JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kaupunginhallitus on päättänyt hylätä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee ainoastaan valmistelua tai täytäntöönpanoa. Liikennelaitoksen johtokunnan päätös 16.11.2004 § 66 on luonteeltaan lähellä sellaista valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaa päätöstä, josta ei saisi tehdä oikaisuvaatimusta. Päätös voidaan kuitenkin katsoa myös sellaiseksi päätökseksi, johon voidaan hakea muutosta.

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä joko laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.

Lähtökohta on, että liikennelaitoksella on oikeus päättää, kenelle se myy mainostilaa linja-autoissaan. Liikennelaitoksen päätöksenteko-oikeutta rajoittavat kuitenkin Suomen perustuslain perusoikeudet, joita ovat muun muassa 6 §:n yhdenvertaisuus ja 11 §:n uskonnon ja omantunnon vapaus, sekä hallintolain mukaiset hallinnon oikeusperiaatteet.

Liikennelaitoksen johtokunnan päätös ei ole ollut Suomen perustuslain, hallintolain eikä muunkaan lain vastainen. Liikennelaitoksella on ollut hyväksyttävä peruste sille, ettei se ole myynyt mainostilaa Tampereen Vapaa-ajattelijat ry:lle.

VAATIMUKSET HALLINTO-OIIKEUDESSA

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry. on vaatinut, että liikennelaitoksen j ohtokunnan ja kaupunginhallituksen päätökset kumotaan ja Tampereen kaupunki velvoitetaan julkaisemaan liikennelaitoksensa mainospaikoilla asianmukaista maksua vastaan yhdistyksen tarjoama ilmoitus "eroakirkosta.fi". Lisäksi Tampereen kaupunki on velvoitettava korvaamaan yhdistyksen oikeudenkäyntikulut, koska kaupunki on toiminut selvästi lainvastaisesti.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt liikennelaitoksen johtokunnan lainvastaisen päätöksen, jolla muutoksenhakijana oleva yhdistys asetettiin mielipiteensä vuoksi eriarvoiseen asemaan. Kysymyksessä on ennen kaikkea Suomen perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuutta, 11 §:n uskonnon ja omantunnon vapautta sekä 12 §:n sananvapautta koskevien perusoikeussäännösten vastainen päätös. Päätöksellä on rikottu myös Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 10 ja 14 artikloita sekä perustuslain nojalla annetun yhdenvertaisuuslain 6 §:ää.

Kaupungin viranhaltijoiden menettely on jyrkässä ristiriidassa myös perustuslain 22 §:n ja yhdenvertaisuuslain 4 §:n kanssa. Julkisen vallan velvollisuus on turvata ja edistää perusoikeuksien, kuten sananvapauden toteutumista. Tässä asiassa kaupungin viranhaltijat ovat päinvastoin yrittäneet tukahduttaa erilaisten mielipiteiden esittämistä, vieläpä julkisessa omistuksessa ja käytössä olevissa tiloissa. Liikennelaitoksen viittaus kuluttajansuojalakiin on perusteeton, koska kyseinen laki ei koske aatteellista tiedotustoimintaa.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt liikennelaitoksen muutoksenhakijaan kohdistaman syrjinnän, koska mitä erilaisimmat kaupalliset ja muut mainostajat saavat mainostilaa, mutta muutoksenhakija ei saa "vääränlaisten" mielipiteidensä takia.

LAUSUNNOT JA SELITYKSET

Kaupunginhallitus on lausunnossaan vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta, koska liikennelaitoksen johtokunnan päätös, josta Tampereen Vapaa-ajattelijat ry. on tehnyt oikaisuvaatimuksen, on koskenut valmistelua ja täytäntöönpanoa. Tästä syystä päätöksestä ei olisi voinut alunperinkään tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta. Toissijaisesti kaupunginhallitus on vaatinut valituksen hylkäämistä oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen perusteettomana.

Lähtökohtana on, että liikennelaitoksella on oikeus päättää, kenelle se myy mainostilaa linja-autoissa. Päätöksenteko-oikeutta rajoittaa Suomen perustuslain perusoikeudet, joita ovat 6 §:n yhdenvertaisuus, 11 §:n uskonnon ja omantunnonvapaus ja 12 §:n sananvapaus. Perusoikeudet tulee turvata perustuslain 22 §:n mukaisesti. Perusoikeuksilla tarkoitetaan yksilöille kuuluvia oikeuksia. Tästä syystä perusoikeudet koskevat lähtökohtaisesti vain luonnollisia henkilöitä. Perusoikeussuoj a voi ulottua yhdistyksiin ja muihin oikeushenkilöihin vain yksityisten kansalaisten nauttiman suojan kautta. Tampereen Vapaa-ajattelijat ry. ei ole esittänyt selvitystä siitä, että liikennelaitos olisi rikkonut Suomen perustuslain, Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen tai yhdenvertaisuuslain säännöksiä.

Tampereen Vapaa-ajattelijat ry. on antanut selityksen, jossa se on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi 1000 euroa.

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU JA PERUSTELUT

1. Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin se koskee Tampereen kaupungin velvoittamista tekemään valituksessa tarkoitettu mainostilan vuokrasopimus.

2. Hallinto-oikeus tutkii ja hylkää valituksen siltä osin kuin valitusperusteena on hallinnon oikeusperiaatteiden noudattamatta jättäminen.

3. Muutoksenhakijalle ei tule korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Perustelut

1 .

Hallintolainkäytön järjestyksessä voidaan tutkia vain julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvä asia. Mainostilan vuokraaminen kaupungin liikennelaitoksen linja-autoista koskee yksityisoikeudellista oikeussuh detta. Muutoksenhakijan ja Tampereen kaupungin välistä riitaa siitä, onko liikennelaitos yleisölle tajolla olevan mainostilan vuokralleantajana velvollinen tekemään muutoksenhakijan kanssa mainostilan vuokraamista koskevan sopimuksen kysymyksessä olevan ilmoituksen julkaisemiseksi, ei siten voida ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä eikä muutoksenhakijan kyseisen vaatimuksen ratkaiseminen kuulu hallinto-oikeuden toimivaltaan, vaan muutoksenhakija voi saattaa vaatimuksensa asianomaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi yksityisoikeudellisena riita-asiana.

2.

Hallintolakia sovelletaan myös viranomaisen päättäessä yksityisoikeudellisen oikeustoimen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Sanotun lain 6 §:ssä säädetään hallinnon oikeusperiaatteista, joiden mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti ja viranomaisten toimien on oltava puolueettomia. Muutoksenhakija on valituksessaan vedonnut Suomen perustuslain yhdenvertaisuutta ja muuta koskeviin perusoikeussäännöksiin, jotka ovat hallinnon oikeusperiaatteita koskevan säännöksen perustana ja valituksen tutkimisen on tätä osin katsottava kuuluvan hallinto-oikeuden toimivaltaan. Hallintolain säännökset koskevat niin luonnollisia kuin oikeushenkilöitäkin.

Suomen perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuutta koskevan perusoikeussäännöksen mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa uskonnon, vakaumuksen eikä mielipiteen perusteella.

Perustuslain 11 §:ssä tarkoitettu uskonnon ja omantunnon vapaus sisältää oikeuden tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeuden ilmaista vakaumus sekä oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Perustuslain 12 §:ssä säädetty sananvapaus puolestaan sisältää oikeuden ilmaista mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Sananvapaus ei kuitenkaan ole sillä tavoin ehdoton perusoikeus, etteikö siihen liittyisi velvollisuuksia ja vastuuta, ja se voidaan asettaa sellaisten ehtojen ja rajoitusten alaiseksi, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnassa hyväksyttävien päämäärien saavuttamiseksi. Julkiseen keskusteluun osallistuvalta voidaan lisäksi edellyttää, ettei toisten henkilöiden, yhteisöjen ja niiden jäsenten kunniaa ja vakaumusta tarpeettomasti loukata. Ilmoitus www.eroakirkosta.fi sisältää paitsi menettelyohjeiden antamisen kirkosta eroamiseksi myös otsikossa olevan kehotuksen erota kirkosta. Kyseisen ilmoituksen julkaiseminen linj a-autojen mainostiloissa saattaa loukata niitä arvoja ja oikeushyviä, jotka ovat rikoslain 11 luvun 8 §:n säännöksen, jossa muun ohella panettelu tai kiihotus uskonnollista ryhmää vastaan on kielletty, säätämisen taustalla ja ilmoituksen julkaisematta jättämistä ei ole pidettävä hyvän hallinnon periaatteiden vastaisena. Liikennelaitoksen johtokunta ei ole kieltäytyessään tekemistä vuokrasopimusta kyseisen ilmoituksen ottamisesta linjaautojen mainostilaan toiminut vastoin tasapuolisuuden vaatimusta eikä muutoinkaan jättänyt noudattamatta hallintolain 6 §:ssä tarkoitettuja hallinnon oikeusperiaatteita. Johtokunnan ja kaupunginhallituksen päätökset eivät ole lainvastaiset.

2.

Valitukseen annettuun ratkaisuun nähden on kohtuullista, että muutoksenhakija saa itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallinto-oikeuslaki 3 §
Kuntalaki 90 §
Hallintolainkäyttölaki 74 §
Perusteluissa mainitut oikeusohjeet

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus).

Esittelijäjäsen Reima Nieminen

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet hallinto-oikeuden jäsenet Veijo Hämäläinen, Reima Nieminen ja AnnMari Pitkäranta.

Asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys ja siinä esitetty äänestyslausunto ilmenee Hämeenlinnan hallintooikeudessa säilytettävästä taltiosta. Jäljennös äänestyslausunnosta on lisäksi tämän päätöksen liitteenä.

Hallinto-oikeuden Päätöksennro 05/0432/3 kohdalla päätös tehtiin äänestyksen jälkeen. Hallinto-oikeustuomari Veijo Hämäläisen äänestyslausunto oli seuraava:

Olen samaa mieltä enemmistön kanssa siitä, että valitus jätetään tutkittavaksi ottamatta siltä osin kuin se koskee Tampereen kaupungin velvoittamista tekemään valituksessa tarkoitettu mainostilan vuokrasopimus.

Niin ikään olen samaa mieltä siitä, että valitus on tutkittava siltä osin kuin valitusperusteena on hallinnon oikeusperiaatteiden noudattamatta jättäminen.

Enemmistö on tällöin ottanut huomioon Suomen perustuslain 11 §:n ja 12 §:n säännökset sekä edellyttänyt, ettei julkisuudessa vakaumuksensa julkituomistaja sananvapautta käytetä toisten henkilöiden, yhteisöjen ja niiden jäsenten kunniaa ja vakaumusta loukkaamalla. Tähän voin periaatetasolla yhtyä. Enemmistö on todennut, että www.eroakirkosta.fi sisältää paitsi menettelyohjeiden antamisen kirkosta eroamiseksi myös otsikossa olevan kehotuksen erota kirkosta. Kyseisen ilmoituksen julkaiseminen linja-autojen mainostiloissa saattaa enemmistön mielestä loukata niitä arvoja ja oikeushyviä, jotka ovat rikoslain 11 luvun 8 §:n säännöksen säätämisen taustalla ja ilmoituksen julkaisemista ei enemmistön mielestä ole pidettävä hyvän hallinnon periaatteiden mukaisena. Tältä osalta olen eri mieltä. Uudestisyntyneelle kristitylle tuollainen mainos ei merkitse mitään, koska hän tietää, että kirkossa käyminen tai kirkkoon kuuluminen ei häntä pelasta, vaan vain Kristuksen vastaanottaminen hänen henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Yhdistyksen kehotus ei siis voi loukata hänen arvojaan tai oikeushyväänsä. Mitä kirkkoon organisaationa tulee, sillä ei voi olla muita parempaa oikeutta saada suojaa kuin muillakaan organisaatioilla siihen nähden, että kirkosta voi laillisesti erota. Kehotusta sellaisenaan ei siten voida pitää kirkon jäsentäkään loukkaavana tai muullakaan tavalla hänen arvojansa halventavana.

Edellä lausumillani perusteilla katson, ettei voida löytää perusoikeuksista johdettavaa estettä sille, että valittajayhdistykselle annettaisiin lupa vuokrata mainostilaa kyseessä olevalle internet-sivuston nimelle, joka samalla sisältää tarkasteltavana olevan kehotuksen. Kysymys on kuitenkin senkin jälkeen siitä, voivatko osapuolet sopia vuokrausehdoista, joka kuuluu siviilioikeuden alaan.

Vakuudeksi

Hallinto-oikeustuomari Reima Nieminen