Eroa kirkosta Verolaskuri Media Ole mukana Palaute På svenska
Lisätty: 2006-10-17

Valitusosoituksella varustettu kielteinen päätös

Väestörekisterikeskus ilmoittaa kunnioittaen, että ilmoittamanne tietojen käyttötarkoitus ei ole sopusoinnussa viraston väestötietolain (11.6.1993/507) nojalla luoman ja noudattaman linjauksen kanssa tietojen käyttämisestä mainontatarkoituksiin. Väestötietolain 27 §:n 1 momentin (muutettu 22.4.1999/527) mukaan tietoja "voidaan luovuttaa suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen, osoitepalveluna, asiakasrekisterin päivittämiseen, historialliseen tai tieteelliseen tutkimukseen taikka muuhun näihin verrattavaan tarkoitukseen...".

Siteerattu väestötietolain 27 §:n 1 momentin määräys ei luo kellekään ehdotonta oikeutta saada tietoja sitaateissa lueteltuihin tarkoituksiin. Sanamuoto mahdollistaa tietojen luovuttamisen, jos se katsotaan muitten asian ratkaisussa huomioon otettavien tosiseikkojen nojalla mahdolliseksi. Tietojen luovutuspäätöstä tehtäessä on tarkasteltava asiaa paitsi anojan näkökulmasta, myös erityisesti luovutuksen kohteena olevien henkilöiden näkökulmasta ja anotun käyttötarkoituksen suhteesta henkilöiden yksityisyyden suojaan (Väestötietolain 25 §:n 1 mom.).

Uskontokuntatieto talletetaan väestötietojärjestelmään asianomaisten uskontokuntien ja laissa tarkemmin määriteltyjen viranomaisten tarpeita varten (väestötietolain 4 §:n 3 momentti) ja uskontokuntatiedot on oikeus luovuttaa väestötietojärjestelmästä vain ao. uskontokunnalle, pääesikunnalle, kouluviranomaisille, verottajalle ja vastaaville viranomaisille viranomaistehtävien hoitamista sekä tilastokeskukselle virallisen tilaston laatimista varten (väestötietolain 25 §:n 6 momentti). Uskontokuntatietoa ei siten ole mahdollista käyttää poimintaehtona esimerkiksi suoramarkkinointipostitusta varten väestötietojärjestelmästä tehtävissä osoitepoiminnoissa.

Väestötietolain 26a §:ssä (21.8.1998/615) on tarkkaan säädetty tietojen luovuttamisesta uskontokunnille. Mainitun lainkohdan mukaan "Evankelis-luterilaiselle kirkolle, ortodoksiselle kirkkokunnalle ja rekisteröidyille uskontokunnille luovutetaan jäsenrekisterin päivittämisessä tarvittavat tiedot. Lisäksi niille luovutetaan väestötietojärjestelmästä niille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavat tiedot".

Väestötietolain ja henkilötietolain perusteella uskontokuntatietoa ei ole mahdollista käyttää poimintaperusteena suoramarkkinointitarkoituksiin, koska uskontokuntatieto on henkilötietolain 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu arkaluonteinen tieto. Täten evankelis-luterilaiselle kirkolle ei ole annettu tietoja mainoskirjeitten lähettämiseksi esimerkiksi rippikoululeiristä omaan jäsenrekisteriin kuulumattomille henkilöille. Tulkinnassa on lähdetty siitä, että väestötietojärjestelmää voidaan käyttää hyväksi kirkollisen informaation perille toimittamisessa ainoastaan kirkon (tai uskontokunnan) jäsenille, ei kirkkoon kuulumattomille. Tällöin informaatiota ei lähetetä väestötietojärjestelmän avulla henkilöille, jotka ovat virallisesti uskonnottomia tai jonkun muun uskontokunnanjäseniä.

Hakemuksesta selviää, että hakijan tarkoituksena on lähettää "eroakirkosta.fi" - sivustoa markkinoiva kirje marraskuun aikana 18 vuotta täyttäville henkilöille. Jos hakemukseen suostuttaisiin, tulisi poimintaan mukaan evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan jäsenten lisäksi myös ns. rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuuluvia henkilöitä sekä mihinkään uskontokuntaan kuulumattomia henkilöitä, koska ei ole mahdollista rajata poimintaa koskemaan esimerkiksi ainoastaan evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnanjäseniä tai jättää poiminnasta pois uskontokuntiin kuulumattomat henkilöt. Tällainen rajaus olisi uskontokuntatiedon käyttämistä poimintaperusteena käänteisessä mielessä ja vastoin henkilötietolaissa ja väestötietolaissa sallittuja poimintaperusteita (Väestötietolain 27 §:n 2 momentti). Toisaalta poiminnan tekeminen siten, että mukaan tulisi myös sellaisia henkilöitä (rajaukseton poiminta ikätiedon perusteella), jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan, olisi vastoin väestötietolain 25 §:n 1 momentin tarpeellisuusvaatimusta, koska informaation lähettäminen tällaisille henkilöille ei ole hakemuksessa tarkoitetussa tapauksessa tarpeellista. Menettely olisi myös vastoin henkilötietolain 5 §:ssä rekisterinpitäjälle säädettyä huolellisuusvelvollisuusperiaatetta tietojen käsittelyssä.

Poiminnan tekeminen hakemuksessa esitetyllä tavalla saisi siten aikaan mitä ilmeisimmin kirjeen vastaanottajissa väestötietojärjestelmän laatutasoon kohdistuvia väärinkäsityksiä, virheellisiä tulkintoja ja epäselvyyksiä. Lisäksi se saattaisi johtaa joidenkin uskonnollisten yhdyskuntien jäsenten keskuudessa tietoja luovuttavan eli Väestörekisterikeskuksen toiminnan kansalaisten uskonnolliseen/maailmankatsomukselliseen vakaumukseen neutraalisti suhtautuvana valtion viranomaisena kyseenalaiseen valoon ja voisi aikaansaada väärinkäsityksiä ja virheellisiä tulkintoja tietojen luovuttamisessa noudatettavista perusperiaatteista.

Väestörekisterikeskus kunnioittaa henkilöille perustuslailla (11 §, 11.6.1999/73 1) turvattua itsemääräämisoikeutta uskonnon ja omantunnon asioissa. Tämä näkemys pitää sisällään sekä uskontokuntaan kuulumisen että uskontokuntaan kuulumattomuuden. Tällä perusteella Väestörekisterikeskus ei katso voivansa edesauttaa sellaista uskonnonvapauteen liittyvää toimintaa, joka saattaa erilaiset uskonnolliset tai maailmankatsomukselliset näkemykset toisia näkemyksiä loukkaavaan suhteeseen. Informaation levittäminen kirkosta eroamiseksi kuuluu vapaaseen kansalaistoimintaan, mutta ei ole Väestörekisterikeskuksen näkemyksen mukaan sellaista toimintaa, johon voitaisiin käyttää väestökirjanpidon tietoja hyväksi ilman että kajottaisiin ihmisten vakaumuksellisiin kysymyksiin mahdollisesti loukkaavalla tavalla.

Väestörekisterikeskus katsoo, että tietojen anojan tarkoituksena on vaikuttaa henkilön uskonnolliseen vakaumukseen. Väestötietolain 27 §:n 1 momentin mukaan tietoja "voidaan luovuttaa" mm. suoramarkkinointitarkoituksiin. Ko. säännös ei kuitenkaan velvoita Väestörekisterikeskusta tietojen antamiseen. Ei ole myöskään muuta lakia, jonka perusteella Väestörekisterikeskuksella olisi velvollisuus luovuttaa nimi? ja osoitetietoja anottuun tarkoitukseen. Tämän vuoksi Väestörekisterikeskus katsoo, ettei se voi luovuttaa edellä esitetyin perustein tietoja Eroakirkosta.fi -sivustoa mainostavan kirjeen lähettämistä varten. Menettely on yhdenmukainen evankelis?luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan kohdalla noudatetun menettelyn kanssa.

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta liitteenä olevassa valitusosoituksessa mainitulta hallinto?oikeudelta valitusosoituksessa mainitun ajan kuluessa.

Sovelletut lainkohdat:

Väestötietolain 3 § 2 mom., 4 § 3 mom., 25 § 1 mom., 25 § 6 morn., 26a §, 27 § 1 ja2 mom. ja henkilötietolain 5 § ja l 1 § 1 mom. 2 kohta.

Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella tietopalvelupäällikkö Esa Komilta, puh. 09 2291 6620.

Ylijohtaja

Hannu Luntiala

Tietopalvelupäällikkö

Esa Komi

Liite Valitusosoitus

Tiedoksi Tampereen maistraatti Tietosuojavaltuutetun toimisto